คณะกรรมการบริษัท
นายพิชิต นิ่มกุล
ประธานกรรมการบริษัท
นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลตำรวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ